ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja Dzieci do Przedszkola EJBISI w Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2018/2019

Wychowanie przedszkolne realizowane jest w:

  • publicznych miejskich przedszkolach? dla których organem prowadzącym jest Miasto,
  • oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
  • niepublicznych Przedszkolach,
  • niepublicznych innych formach wychowania Przedszkolnego.

Edukacją w Przedszkolu EJBISI objęte są Dzieci w wieku 2,5-5 lat oraz Dzieci sześcioletnie, które nie rozpoczęły nauki w klasie pierwszej.

Dzieci pięcioletnie  obowiązane są odbyć roczne przygotowanie Przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym Dziecko kończy pięć lat.

Należy zgłosić Dziecko wypełniając formularz zgłoszeniowy on-line.

Zapisów można również dokonywać telefonicznie pod nr 536 855 908  od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 lub osobiście w placówce przedszkolnej.

Uwaga! W przypadku Dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, prosimy o podanie tej informacji przy zapisie.

 

bottom11