REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w równej mierze pełnimy funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniamy Dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, a także dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
Nauczyciele poprzez skrupulatną realizację podstawy programowej wspomagają swoich Podopiecznych w rozwijaniu uzdolnień, budują system wartości, kształtują odporność emocjonalną, rozwijają umiejętności społeczne, językowe, troszczą się o zdrowie Dzieci, ich sprawność fizyczną, budują wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym oraz technicznym, wprowadzają w świat wartości estetycznych, kształtują poczucie przynależności społecznej, tolerancji, otwartości na potrzeby innych, wspierają ciekawość, aktywność, samodzielność.
Ponadto Nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwację pedagogiczną, dzięki czemu rejestrują możliwości oraz potrzeby Dzieci.
Rodzice na bieżąco informowani są o zadaniach wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w przedszkolu, a także o sukcesach i problemach Dzieci.

METODY PRACY

Uznaliśmy aktywność dziecięcą za cechę i jednocześnie stymulator rozwoju, pociągającą za sobą konieczność stosowania w pracy pedagogicznej głównie metod czynnych (samodzielnych doświadczeń, kierowania własną działalnością, stawiania zadań i ćwiczeń) oraz popularnych metod aktywizujących (dramy, burzy mózgów).
Dzieci muszą myśleć podczas wykonywania podjętych działań. Angażują się emocjonalnie, są aktywne w sferze percepcyjnej, ruchowej, werbalnej i emocjonalno- motywacyjnej. Wykorzystując metody aktywne, uczymy dzieci właściwych stosunków międzyludzkich, zrozumienia, tolerancji.
Naszym celem głównym jest wspomaganie rozwoju Dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego zdobywania przez nie doświadczeń. Przyjęcie, jako kluczowej, transgresyjnej koncepcji rozwoju Człowieka wymaga uzupełnienia celowości podejmowanej w przedszkolu działalności pedagogicznej poprzez pobudzanie Dziecka do twórczości przynoszącej mu satysfakcję z możliwości realizacji własnych pomysłów. Takie podejście jest umożliwieniem Dziecku rozwoju zgodnie z jego indywidualnym zegarem rozwojowym (tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji) oraz wyzwalaniem w nim kreatywnej postawy, zdolnej do specyficznego spostrzegania i interpretowania otaczającej rzeczywistości.