DZIAŁALNOŚĆ TERAPEUTYCZNA EJBISI

EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi zatrudnia specjalistów, którzy w ramach bezpłatnych codziennych zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzą:

 • terapię dla Dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
  (Autyzm, Zespół Aspergera)
 • terapię ogólnorozwojową
 • terapię psychologiczną
 • terapię mowy z logopedą i neurologopedą oraz porozumiewania się za pomocą alternatywnych metod komunikacji
 • terapię zaburzeń integracji sensorycznej (SI)
 • zajęcia z terapii polisensorycznej (Sala Doświadczania Świata)
 • elementy terapii behawioralnej
 • elementy terapii Temprana
 • elementy muzykoterapii
 • terapię surdopedagogiczną dla Dzieci niesłyszących i słabo słyszączych
 • terapię tyflopedagogiczną dla Dzieci niewidomych i słabo widzących
 • naukę Braille?a (alfabetu punktowego dla niewidomych)
 • elementy terapii widzenia i orientacji przestrzennej dla Dzieci z wadami wzroku.
 • rehabilitacja ruchowa

W naszej pracy wykorzystujemy różne narzędzia
terapeutyczne z zakresu:

 • arteterapii, muzykoterapii, bibliterapii
 • ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Programu Aktywności i Komunikacji Knillów
 • porannego Kręgu
 • metody Kinezjologii Edukacyjnej wg Dennisona
 • systemu Growth Throught Play (GPS)
 • metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • elementy terapii Taktylnej dr S. Masgutowej
 • elementy masażu Shantala
 • terapii krzyżowo-czaszkowej
 • stymulacji polisensorycznej
 • terapii ręki
 • treningu uważności
 • elementy terapii behawioralnej
 • alternatywnych metod komunikacji

Dodatkowo realizujemy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w ramach którego odbywają się dodatkowe, bezpłatne zajęcia z oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem, surdopedagogiem, neurologopedą, fizjoterapeutą, psychologiem, terapeutą SI.Ponadto dzieci mają możliwość stymulacji rozwoju w sali doświadczania świata. Wczesne wspomaganie rozwoju, które organizujemy dotyczy zarówno dzieci objętych stacjonarną opieką Placówki EJBISI lecz także w trybie popołudniowym dla dzieci spoza naszego przedszkola.

Oferujemy za dodatkową opłatą:

 • konsultacje neurologiczne
 • konsultacje psychologiczne
 • konsultacje z neurofefleksoterapeutą
 • pedagogizację i wsparcie Rodziców oraz Rodziny w wychowaniu i terapii dziecka z niepełnosprawnością
 • diagnozę i terapię zaburzeń integracji sensorycznej
bottom11