WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

W Przedszkolu oraz w Żłobku -EJBISI- organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju Dziecka.

Posiadamy możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju poprzez organizację indywidualnych zajęć z psychologiem, logopedą / neurologopedą, fizjoterapeutą, oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, tyflopedagogiem, terapeutą dzieci autystycznych. Dysponujemy środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju.

Dyrektor placówki powołuje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla każdego Dziecka na podstawie:
a) wniosku Rodzica/Opiekuna prawnego do Dyrektora Przedszkola o przyznanie godzin wczesnego wspomagania rozwoju Dziecka,
b) opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju Dziecka,
c) oświadczenia Dodziców/Opiekunów prawnych o tym, że Dziecko nie korzysta z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w innej placówce oświatowej,

Prowadzimy również zajęcia w ramach realizacji WWR dla Dzieci, które nie są wychowankami naszego Żłobka czy Przedszkola.

 

bottom11