O NAS

EJBISI w Rudzie Śląskiej powstało w 2014 roku początkowo jako EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi. Obejmuje ono od roku szkolnego 2014/2015 opieką dydaktyczno-wychowawczą i terapeutyczną zarówno dzieci pełnosprawne jak i dzieci niepełnosprawne realizujące formy i metody kształcenia specjalnego. Ponadto realizują wczesne wspomaganie rozwoju uwzględniając specjalne potrzeby edukacyjne naszych podopiecznych, które wynikają z niepełnosprawności i różnorakich zaburzeń rozwoju tj. całościowe zaburzenia rozwoju (w tym autyzm i zespół aspergera), niepełnosprawność ruchową, niepełnosprawności intelektualnej, uszkodzeń wzroku, wad słuchu.

W roku 2015 w naszej Placówce EJBISI powstał Żłobek EJBISI i Klub Malucha EJBISI.

Rozpoczęto również realizację specjalistycznych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci nie uczęszczających do Przedszkola EJBISI, Żłobka EJBISI i Klubu Malucha EJBISI.

Oferta specjalistycznych zajęć terapetycznych dla dzieci z niepełnosprawnością (realizujących wczesne wspomaganie rozowju lub kształcenie specjalne) została dodatkowo poszerzona o zajecią z rehabilitacji ruchowej, zajęcia z surdopedagogiem i zajęcia z tyflopedagogiem oraz zajęcia stymulujace rozwój dzieci w sali doświadczania świata.

W roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęliśmy w EJBISI dodatkowe odpłatne zajecia plastyczne dla dzieci spoza naszej placówki.

W roku szkolnym 2016/2017 w EJBISI zacznie funkcjonować oddział terapautyczny (specjalny) dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, które wymagają szcególnej indywidualizacji oddziaływań opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych.

Od września 2016 roku całodzienny pobyt dzieci w EJBISI Przedszkolu Lingwistycznym z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi zostanie urozmaicony o dodatkowe co tygodniowe zajęcia tj.: zajęcia ruchowe judo, rytmikę, zajęcia z legorobotyki, zajęcia muzyczno-taneczne. Ponadto wszystkie grupy przedszkolne realizowały będą od września 2016 roku autorskie programy zajęć opracowane przez poszczególnych nauczycieli – wychowawców danej grupy.

W najbliższym czasie (od października 2016 roku), z uwagi na ogromne zapotrzebowanie rozpoczniemy, odpłatnie popołudniową diagnozę i terapię zaburzeń rozwoju integracji sensorycznej.

Ze względu na lingwistyczną działalność naszej placówki prowadzimy (od roku szkolnego 2014/2015) płatną popołudniową naukę języka angielskiego dla dzieci nieuczęszczających do naszego EJBISI (zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu).