Wizja Przedszkola EJBISI w Siemianowicach Śląskich

Nasze Przedszkole ciągle doskonali swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w sprzęt, zabawki i meble, pomoce i środki dydaktyczne sprzyjające indywidualizacji pracy i twórczej aktywności dzieci. Plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy. W celu ułatwienia dziecku porozumiewania się z najbliższym otoczeniem stosujemy wiele ćwiczeń i zabaw doskonalących mowę dziecka. Przedszkole prowadzi bezpłatne zajęcia logopedyczne. Preferuje pracę indywidualną i w małych zespołach.

Jednym  z głównych zadań nauczyciela jest stwarzanie warunków  do aktywnego poznawania różnych środowisk oraz stymulacja rozwoju społecznego, m.in. poprzez kultywowanie akceptowanych w naszej kulturze zachowań i form grzecznościowych. Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Pracownicy Przedszkola współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Wychowankowie mają wsparcie w nauczycielach. Nauczyciele każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wszechstronny rozwój, podejmują różnorodne działania mające na celu terapię i stymulację rozwoju dzieci niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.

Przedszkole przeciwdziała nietolerancji społecznej i izolacji oraz podejmuje skuteczne działania przeciw przemocy w rodzinie.

Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich oczekiwania i potrzeby. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko i zapewnia wszechstronny rozwój osobowości.  Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole zapewnia codzienną naukę języka angielskiego.  Oferta edukacyjna rozbudza w dzieciach ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość oraz wrażliwość i ich ukryte zdolności.  W Przedszkolu przestrzega się praw dziecka. Pracownicy  dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.  Przedszkole wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców. Wspiera ich w działaniach wychowawczych i opiekuńczych.  Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną. Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego. Promuje swoje osiągnięcia. Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola. Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

 

Misja Przedszkola EJBISI w Siemianowicach Śląskich

Jesteśmy przedszkolem niepublicznym zapewniającym profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie. Organizujemy wiele ciekawych uroczystości i wycieczek umożliwiających dzieciom kontakt ze środowiskiem społeczno-kulturowym, technicznym i przyrodniczym. Przedszkole proponuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych, które są nieodpłatne. Zapewnia opiekę dzieciom, dba o ich bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki  w szkole podstawowej. Przedszkole buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawę moralną oraz uczy odróżniania dobra od zła. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie przynależności regionalnej i narodowej. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo. Tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.  Przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka.  Jest sprawnie zarządzana. Analizuje  i ocenia efekty swojej pracy.