Ejbisi Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Rudzie Śląskiej to placówka przedszkolna, która działa od września 2014 roku. Stanowi ona  zespół żłobkowo – przedszkolny EJBISI.

Przedszkole prowadzi codzienną naukę języka angielskiego. Codzienna nauka języka angielskiego dla wszystkich grup wiekowych przeplata się z obowiązkowymi zajęciami w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zajęciami dodatkowymi, rozwijającymi uzdolnienia dzieci.

Od września 2016 w Ejbisi otworzono grupę specjalną dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, które zgodnie z przepisami prawa oświatowego powinny uczyć się w małej grupie przedszkolnej. Nauczyciele pracujący w oddziale specjalnym w pełnym zakresie dostosowują metody i formy pracy do potrzeb psychofizycznych dzieci, pracują wyłącznie w oparciu specjalne metody pracy dydaktyczno – wychowawczej uwzględniając pełną indywidualizację oddziaływań.

Przedszkole EJBISI jako placówka specjalistyczna (oddziały integracyjne i specjalne) prowadzi szereg zajęć terapeutycznych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla dzieci niepełnosprawnych objętych specjalnymi formami i metodami pracy wynikającymi z kształcenia specjalnego Przedszkole EJBISI jest całkowicie bezpłatne. Oferujemy najnowocześniejsze terapie tj. terapie z wykorzystaniem ortezy FIXFORM, terapie Integracji Sensorycznej, terapię w Sali Doświadczania Świata, terapię ręki, zajęcia interaktywne z wykorzystaniem magicznego dywanu oraz szereg specjalistycznych zajęć z logopedom, psychologiem, fizjoterapeutą, pedagogami specjalnymi (oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, tyflopedagogiem, terapeutą dzieci autystycznych) oraz naukę porozumiewania się z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji i wiele innych skutecznych narzędzi terapeutycznych.

Rodzice dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami mogą być spokojni o proces terapii swoich dzieci, bowiem na terenie Placówki EJBISI, w godzinach pobytu Dziecka w przedszkolu ich pociechy otrzymają zindywidualizowaną pod swoje potrzeby kompleksową terapię obejmującą wszelkie działania diagnostyczne, lecznicze i terapeutyczne. EJBISI prowadzi również indywidualne zajęcia dopołudniowe i popołudniowe w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.