EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi to wyjątkowa placówka przedszkolna, która działa od września 2017 roku. Przedszkole nasze prowadzi codzienną naukę języka angielskiego w wymiarze od 1 do 2 zajęć dziennie (w zależności od wieku dziecku) metodą naturalną, pozwalającą dzieciom porozumiewać się po angielsku w różnych codziennych sytuacjach.

Codzienna nauka języka angielskiego dla wszystkich grup wiekowych przeplata się z obowiązkowymi zajęciami w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zajęciami dodatkowymi, rozwijającymi uzdolnienia dzieci

Dzieci w Przedszkolu EJBISI w Siemianowicach Śląskich dogłębnie poznają język obcy bez żadnego wysiłku i dokładnie tak samo, jak swój rodzimy język poprzez naturalny, codzienny kontakt z nim, zabawę oraz wszelkie czynności, jakie wykonują w przedszkolu, a tym samym stałe używanie słów i zwrotów obcojęzycznych. To dla nich cudowna i niezwykle rozwijająca przygoda prowadząca do płynnej znajomości języka, a nie tylko znajomości pojedynczych słów, wierszyków czy kilku piosenek.

W przedszkolu działają grupy integracyjne, ogólnokształcące i specjalne dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, które zgodnie z dokumentacją powinny uczyć się w małej grupie przedszkolnej. Nauczyciele pracujący w oddziałach specjalnym w pełnym zakresie dostosowują metody i formy pracy do potrzeb psychofizycznych dzieci, pracują wyłącznie w oparciu specjalne metody pracy dydaktyczno – wychowawczej uwzględniając pełną indywidualizację oddziaływań.

Przedszkole EJBISI jako placówka specjalistyczna prowadzi szereg zajęć terapeutycznych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Dla dzieci niepełnosprawnych objętych specjalnymi formami i metodami pracy wynikającymi z kształcenia specjalnego Przedszkole EJBISI jest całkowicie bezpłatne. Oferujemy najnowocześniejsze terapie tj. terapie Integracji Sensorycznej, fizjoterapię, dogoterapię, terapię ręki, trening umiejętności społecznych, terapię polisensoryczną w Sali Doświadczania Świata, oraz szereg specjalistycznych zajęć z logopedą, psychologiem, pedagogami specjalnymi tj.: oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, tyflopedagogiem, terapeutą dzieci autystycznych, .

Rodzice dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami mogą być spokojni o proces terapii swoich dzieci, bowiem na terenie Przedszkola EJBISI, w godzinach pobytu Dziecka w przedszkolu ich pociechy otrzymają zindywidualizowaną pod swoje potrzeby kompleksową terapię obejmującą wszelkie działania diagnostyczne, lecznicze i terapeutyczne. EJBISI prowadzi również indywidualne zajęcia dopołudniowe i popołudniowe w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.