Przedszkola Lingwistyczne EJBISI z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi zatrudniają specjalistów, którzy w ramach bezpłatnych, codziennych zajęć terapeutycznych prowadzą dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju prowadzą:

 • terapię ruchową z wykorzystaniem ortezy FIXFORM
 • terapię psychopedagogiczną dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, autyzmem, zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • terapię ogólnorozwojową
 • terapię psychologiczną
 • fizjoterapię
 • terapię mowy z logopedą i neurologopedą oraz porozumiewania się za pomocą alternatywnych metod komunikacji
 • terapię zaburzeń integracji sensorycznej
 • terapię polisensoryczną w Sali Doświadczania Świata
 • terapię surdopedagogiczną dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących
 • terapię tyflopedagogiczną dla dzieci niewidomych i słabo widzących
 • naukę Braille’a (alfabetu punktowego dla niewidomych)
 • elementy terapii widzenia i orientacji przestrzennej dla dzieci z wadami wzroku
 • terapię ręki
 • trening umiejętności społecznych

 

W naszej pracy wykorzystujemy różne narzędzia terapeutyczne z zakresu:

 • usprawniania ruchu i motoryki
 • metody SI
 • Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Programu Aktywności i Komunikacji Knillów
 • porannego Kręgu
 • metody Kinezjologii Edukacyjnej wg Dennisona
 • metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • elementy terapii Taktylnej dr S. Masgutowej
 • elementy masażu Shantala
 • masaże orofacjalne z elementami terapii Castillo Moralesa oraz terapii ustno-twarzowej Anny Regner
 • terapii krzyżowo-czaszkowej
 • stymulacji polisensorycznej
 • terapii ręki
 • treningu uważności
 • elementy terapii behawioralnej
 • alternatywnych metod komunikacji
 • treningu umiejętności społecznych
 • czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną