W naszych Przedszkolach EJBISI w Rudzie Śląskiej i Siemianowicach Śląskich oraz w Żłobku EJBISI w Rudzie Śląskiej organizujemy zajęcia w ramach realizacji opinii  o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju.

Posiadamy możliwość realizacji zajęć specjalistycznych tj. terapia SI, fizjoterapia, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, terapia słuchu z surdopedagogiem, terapia wzroku z tyflopedagogiem, terapia logopedyczna oraz terapia polisenosoryczna w Sali Doświadczania Świata.

Dysponujemy środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju. Dyrektor przedszkola powołuje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla każdego Dziecka na podstawie wniosku Rodzica/Opiekuna prawnego do Dyrektora Przedszkola o przyznanie godzin wczesnego wspomagania rozwoju Dziecka oraz aktualnej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju Dziecka wydawanej przez Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

 

Prowadzimy zajęcia w ramach realizacji opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju również dla dzieci, które nie są podopiecznymi naszych Przedszkoli EJBISI  lub Żłobka EJBISI.

Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju prowadzimy w Naszych Przedszkolach EJBISI od początku swojej działalności. Mają one formę zajęć indywidualnych prowadzonych przez terapeutów posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka tj.: fizjoterapeutę, terapeutę Integracji Sensorycznej, logopedę, surdopedagoga, tyflopedagpga, terapeutę polisensorycznego, terapeutę dzieci ze spektrum autyzmu.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju organizujemy w wymiarze  4-6 godzin w miesiącu, w zależności od wieku, niepełnosprawności i możliwości psychofizycznych danego dziecka. Zajęcia te prowadzimy  indywidualnie z dzieckiem i jeśli tylko to możliwe w obecności rodzica. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia mogą być prowadzone w grupie 2 lub 3 dzieci.

W trakcie zajęć wykorzystujemy różne pomoce i metody, za każdym razem dobierając je do potrzeb danego dziecka np.:  metoda M. Ch. Knill’ów, kinezjologia edukacyjna P. Dennisona, wczesna nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną J. Cieszyńskiej elementy terapii behawioralnej, niedyrektywnej terapii zabawowej, arteterapii, alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (piktogramy, gesty Makatonu).

 

Zapraszamy na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawne oraz zagrożone niepełnosprawności od wykrycia  niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole oraz dzieci, które wcześniej uzyskały orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, gdyż zajęcia rewalidacyjne nie wykluczają możliwości korzystania z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, ale stanowią uzupełnienie tej formy pomocy oraz